Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden B2B van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn van kracht voor de opleidingen van TopState

TopState is geen lid van bovengenoemde branchevereniging maar bindt zich aan deze voorwaarden.

Inhoudsopgave

 
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Aanbod
Artikel 4 – Overeenkomst
Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
Artikel 6 – Auteursrechten
Artikel 7 – Prijswijzigingen
Artikel 8 – Levering
Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Niet-tijdige betaling
Artikel 12 – Opschorten
Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer
Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
Artikel 15 – Vragen en klachten
Artikel 16 – Geschillenregeling
Artikel 17 – Aanvullende afspraken

Artikel 1 – Definities

 

Abonnement

Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

Educatieve Dienst Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.
Overeenkomst Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
U U – dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt..
TopState Natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst levert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor Opleider van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider.

Artikel 3 – Aanbod

De Opleider brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

Artikel 4 – Overeenkomst

 

 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opleider op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk
  of langs elektronische weg een bevestiging.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden
  voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.

 

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang

30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Tussentijdse beëindiging 100%

2. Annuleringvoordathetonderwijsisbegonnenofbijtussentijdsebeëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
3. Opleidingeninabonnementsvormkunnennadeovereengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. De Opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

Artikel 6 – Auteursrechten

 

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen,
technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

 

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Levering

 

Lesmateriaal: de Opleider levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

 

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door TopState aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de consument – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. TopState mag van de consument verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

 

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – Opschorten

 
Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van TopState

 

Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

 
Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten

 
De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Artikel 16 – Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.