Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking per 1 juli 2015.

TopState is geen lid van bovengenoemde branchevereniging maar bindt zich aan deze voorwaarden.

Inhoudsopgave

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

ARTIKEL 2 – AANBOD

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

ARTIKEL 4 – ANNULERING

ARTIKEL 5 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 6 – PRIJSWIJZIGINGEN

ARTIKEL 7 – LEVERING

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

ARTIKEL 10 – BETALING

ARTIKEL 11 – NIET-TIJDIGE BETALING

ARTIKEL 12 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID VAN TOPSTATE

ARTIKEL 14 – VERTROUWELIJKHEID

ARTIKEL 15 – VRAGEN EN KLACHTEN

ARTIKEL 16 – GESCHILLENREGELING

 

Artikel 1 – Definities

 

Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
EVC Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.
Formeel onderwijs Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, dit is wettelijk erkend, diploma.
Niet-formeel onderwijs Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
Educatieve dienst Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.
Overeenkomst Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst die tussen TopState en de consument

wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

TopState Natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst levert.
Consument Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van TopState afneemt.

Artikel 2 – Aanbod

 

 1. TopState brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  1. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
   1. de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
   2. wanneer de educatieve dienst start;
   3. de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
   4. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   5. de wijze van betaling;
   6. de duur van de overeenkomst,
 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van TopState.
 2. TopState mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van TopState, inclusief het bezoekadres van de vestiging van TopState;
  2. het recht van de consument de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
  3. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met TopState via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
  4. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 3 – Overeenkomst

 

 1. Een te sluiten overeenkomst tussen TopState en consument heeft betrekking op het volgen van een opleidingsprogramma, het volgen van een online training, het kopen van een product en/of het afnemen van overige diensten van TopState.
 2. De reis- en verblijfkosten die de consument maakt in het kader van het opleidingsprogramma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt TopState een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door TopState kan de consument de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 4 – Annulering

 

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
  1. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
  2. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  3. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  4. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  5. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

Artikel 5 – Beëindiging van de overeenkomst

 

 1. De consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien TopState niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. TopState stelt aan de consument een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De consument is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6, heeft de consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. TopState betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
 5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 dient de consument eventueel van TopState ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan TopState terug te zenden. TopState is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de consument. Het terugzenden geschiedt voor risico van de consument. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de consument aan TopState worden voldaan.
 6. Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en 3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van TopState aan de consument van rechtswege ontbonden.
 7. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. In dergelijke gevallen behoudt de consument zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de consument in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan TopState verschuldigd.
 8. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
  1. de consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
  2. TopState de sub a bedoelde verklaring aan de consument heeft bevestigd.

Artikel 6 – Prijswijzigingen

 

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 7 – Levering

 

 1. Lesmateriaal
  1. TopState levert het lesmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  2. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door TopState vervangen zonder kosten voor de consument.

Artikel 8 – Conformiteit

 

 1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 3. De onderdelen van het opleidingsprogramma kunnen uitsluitend worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het opleidingsprogramma, de trainingen, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de consument wordt verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij Topstate danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door TopState geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de consument zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. De consument is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 3. In geval van naamsvermelding van TopState of van derden bij geleverde producten, is de consument niet gerechtigd deze te verwijderen.
 4. De bepalingen uit dit artikel 8 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 10 – Betaling

 

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door TopState aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de consument – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. TopState mag van de consument verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

 

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. TopState zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door TopState is gewezen op de te late betaling en TopState de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is TopState gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. TopState kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal TopState het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. TopState heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van TopState

 

 1. Voor zover TopState toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van TopState voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van TopState voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van TopState, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

 

 1. Door consumenten verstrekte informatie wordt door TopState, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. TopState conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten

 

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door TopState beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door TopState per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TopState, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen consument en TopState over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze TopState te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door TopState aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij TopState heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is TopState aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer TopState een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. TopState dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.